Mali ve İdari Genel Kurul
0

2014 Yılı Mali Genel Kurul Notlarımız

BJK YÖNETİM KURULU
PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ ve ÖNERİLER
 

 DEMOKRATİKLEŞME

 Beşiktaş sağlıklı bir Genel Kurul yapısına sahip olmalıdır. Üyelik ücretlerinin artırılması, üye sayısı için yıllık kontenjan belirlenmesi, üyelik referansına sınır koyulması gibi Genel Kurul üyeliğini zorlaştıracak her türlü kararın karşısındayız. Genel Kurul üye sayısı muhtemel manipülasyon girişimlerinin etki edemeyeceği bir büyüklüğe ulaştırılmalıdır. Kulüp, fikri ve vicdanı hür yeni üyelerin kazanımını teşvik etmelidir.

 Olumlu Gelişmeler 

 • Fikret Orman’ın ilk yönetim döneminde bu alanda önemli adımlar atılmıştır.
 • Üyelik ücreti 1.200 TL’ye indirilmiş, kredi kartı ile taksitli ödeme imkanı tanınmıştır
 • Derneğin tüzüğünde yapılan değişiklikle yeni üyelere 1 yıl sonra genel kurul üyesi haklarına sahip olma imkanı getirilmiştir
 • 2013 mali genel kurulunda üyelik giriş ücretleri ve yıllık aidatlar artırılması yönünde bir düşünce olsa da, bu yönetim tarafından bir teklif olarak sunulmamış, ücretlerin mevcut düşük seviyede kalması sağlanmıştır.

 Olumsuz Gelişmeler

 •  Özellikle son dönemde geniş üye tabanı ve daha demokratik kongre yapısına ulaşma bir kurumsal yaklaşımla desteklenmemiş, kulüp tarafından üye sayısının artırılmasına yönelik hiçbir tanıtım, iletişim çalışması vb. yürütülmemiştir.
 • Her kongrede üyelik ücret ve aidat artışı ile ilgili girişimlere yönelik yönetim hiçbir görüş ifade etmemektedir.
 • Başkan yakın zamanda üyelik ücretlerinin artırılması gerektiğini ifade etmiştir
 • Yönetim tarafından yakın zamanda paylaşılan tüzük değişiklik önerisinde, üyeliğin zorlaştırılması ve yeni üyelerin genel kurul üyesi statüsü kazanma haklarının geciktirilmesine yönelik maddeler yer almıştır. Bu öneriler, yönetimin bu konudaki yaklaşımının ne olduğunu göstermektedir.
 • Kongre üyeliği için yıl boyu üyelik imkanı kaldırılmış ve sadece belirli dönemlerde üyelik ilkesi getirilmiştir.
 • Kart 1903 çalışması ile üyelere tanınmayan ayrıcalıklar bu kart sahiplerine tanınmıştır.

Öneriler        

 • Yönetim iradesi olarak demokratikleşme ilkesine tam destek verilmelidir.
 • Geniş üye tabanlı kongre yapısı kurumsal bir öncelik olmalı, yönetim kulübe üye olmayı teşvik edici kampanya yürütmelidir.
 • Kulüp üyeliğini daha cazip kılacak imkânlar, fırsatlar, ayrıcalıklar tasarlanıp tüm üyelere sunulmalıdır.
 • Yeni üyelerin genel kurul üyeliğine hak kazanmalarıyla ilgili mevcut tüzükteki madde aynen korunmalı, üyelik giriş ücretleri, aidatlar değiştirilmemeli ve 5 yılını doldurmuş üyelerin yeni üyelere referans olma kontenjanı yıllık 15’e çıkarılmalıdır.
 • Giriş aidatı yıllık aidatın 10 katını aşamaz şeklinde bir tüzük değişikliği ile giriş aidatının yükseltilme girişimleri etkisiz kılınabilir.
 • Demokratikleşme, bir anlamda da,  tribünlerin kulüp yönetimini, teknik yönetimi ya da takımı değiştirme yeri olmaya devam etmemesi demektir. Hesap sorma yeri Genel Kuruldur ve Beşiktaş geleceği genel kurullarda belirlenir. Aksi tutumlar Beşiktaş’ta niteliğin kaybolmasına ve kulübün istikrarsızlığına neden olur. Kurumsallaşma ve demokratikleşme çabalarının artması, tüm bu yanlışların da önüne geçilmesine katkıda bulunacaktır.

 KURUMSALLAŞMA

 Beşiktaş sürdürülebilir başarılar için kurumsal yönetim ilkelerinden hiçbir taviz verilmeden yönetilmelidir. Tüm kulüp ve bağlı kuruluşların yönetimi, profesyonel ve görev tanımlarına uygun yetkinliklere sahip kadrolara en kısa süre içinde devredilmelidir. Vizyon sahibi bir yaklaşım ile yalın, çağdaş ve fonksiyonel bir organizasyon yapısı kurgulanmalıdır. Yönetim Kurulu, çağdaş organizasyonlarda olduğu gibi icraatın içinden çıkarak vizyon ortaya koyan, hedef belirleyen ve icraatı kurul ve komitelerle denetlemek suretiyle performansı takip eden bir rol üstlenmelidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu görev ve yetkileri, yeni tüzük ile beraber bu çağdaş anlayış çerçevesinde yeniden düzenlenmelidir. Başta futbol olmak üzere, basketbol ve diğer amatör şubeler bilimselliğe ve öz kaynak düzenine dayanan bir anlayışla, uzun vadeli ve sürdürülebilir başarı için yeniden yapılandırılmalıdır.

Olumlu Gelişmeler

 • “Futbolda Yeniden Yapılanma” projesinin hayata geçirilmesi için Futbol Genel Direktörlüğü kurulmuştur.
 • Basketbol için benzer bir yapının adımları atılmıştır.
 • Mali İşler, Pazarlama, İnsan Kaynakları, Perakende alanında tecrübeli profesyonel atamaları yapılmıştır.
 • Özkaynak için mevcut düzen içinde biraz daha iyi bir tesisleşme için çalışılmıştır.

 Olumsuz Gelişmeler

 Atılan bazı olumlu adımlara rağmen, “pratikte” kurumsallaşmanın kulübümüzde  gerilemesinin önüne geçilememiş, bu olumsuz süreç devam etmiştir.

 • Kulüpte Yönetim Kurulunun görev yapısı net değildir.
 • Kulübün ve şirketlerinin organizasyon yapısı son atamalara rağmen karmaşadan çıkartılamamıştır. Görev tanımı bilinmeyen danışman pozisyonları üretilmiştir.
 • Profesyonel kadrolarla Yöneticiler arasında deklarasyonda çizilen çerçevenin çok dışında bir çalışma olduğu görülmüştür.
 • Kurumsallaşmada yaşanan sorunlar aynen iletişim tarafını etkilemekte, İletişim alanında yaşanan büyük sorunlar da kurumsal duruşa büyük bir negatif etki yapmaktadır. Kulübün bir sözcüsü bile bulunmamaktadır.
 • En büyük faaliyet alanı olan Futbolda görevlendirilen Genel Direktörün çalışma alanına Başkan ve Yönetim Kurulu seviyesinde yoğun müdahaleler olduğu anlaşılmaktadır.  (Sn. Başkan’ın “geceleri oyuncu izliyorum” açıklaması, farklı transfer açıklamaları vs…)
 • En önemli alanlardan biri olan Oyuncu İzleme departmanının Futbol Genel yapısından ayrı olduğu, bu alanda Genel Direktörün kendi ekibini kuramadığı bilinmektedir (Sn. Başkanın “Ümraniye’ye gidecekler açıklamaları gibi örnekler…)

 Öneriler

 •  Deklarasyon ilkelerine uygun olarak yönetim kurulu ile profesyonel kadrolar arasındaki görev ayrımı netleştirilmelidir.
 • Uzman bir yönetim danışmanlığı firması ile anlaşılarak tüm kurum genelinde kapsamlı bir organizasyon çalışması yapılmalı, tüm kulüp içindeki pozisyonlar,   görev tanımları ve bu görevler için gereken yetkinlikler netleştirilmelidir.
 • Bu yetkinlikler belirlendikten sonra, mevcut yöneticilerin ve çalışanların pozisyonlar için uygun olup olmadığı belirlenerek gerekli reorganizasyon çalışması tamamlanmalıdır. Kulübün önemli pozisyonlarında yetkin olmayan kişilerin bulunması son derece sakıncalıdır.
 • Yetkin kişilerin görev atamalarının yapılmasından sonra deklarasyon metninde açıklandığı gibi YK ile İcra kendi sorumluk alanları içerisinde çalışmalıdır.
 • Kulübün yeni yapısıyla, en az 3 yıllık iş planı ve bütçesi yapılmalı ve öncelikle kulüp üyeleri sonrasında ise kamuoyu ile paylaşılmalıdır.
 • Kurumsal Performans Yönetimi ve İnsan Kaynakları ile birlikte Süreçlerin Yapılandırması kararlılıkla hayata geçirilmeli ve kurumların verimli ve etkin işlemesi sağlanmalıdır.

 ŞEFFAFLIK

 Beşiktaş kamuya ve özellikle üyelerine karşı açık ve dürüst olmak zorundadır. Kulüp ve bağlı kuruluşların tüm faaliyetlerinin uluslararası bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesi ve denetim sonuçlarının düzenli olarak üyeler ve yatırımcılarla paylaşılması hususu yeni tüzük ile güvence altına alınmalıdır.

Olumlu Gelişmeler

 • Yeni tüzükte bu alanda adımlar atılmıştır.
 • Bir sonraki dönem için, en azından, derneğin bağımsız denetimi ve Genel Kurul’a bağlı ortaklıklarıyla birlikte konsolide mali tablolar sunulması hazırlığı yapılmıştır.

Olumsuz Gelişmeler

 • Pratikte yapılan işlerin şeffaf bir şekilde yürütülmesi için güçlü bir irade sergilenmemiştir.
 • Şu anda inşası devam eden stadımızın tahmini maliyet, finansman ve proje planının bilinmemesi çok önemli bir eksikliktir.
 • Kulübün bütün paydaşlarıyla olan iletişiminin profesyonelleşmesi konusunda olumlu bir gelişme görülmemiştir.
 • Yıldırım Demirören yönetimi zamanındaki faaliyetlerle ilgili olarak düzenlenen ve açıklanacağı paylaşılan denetim raporu  hala paylaşılmamıştır.

Öneriler

 • Kulübümüzün en önemli yatırım ve gelir kaynağı olan stat inşaatının proje ve finansman planı bilimsel bir şekilde izah edilmelidir
 • Bağımsız bir denetim firmasına kulüp kaynakları kullanılarak yaptırılan denetim raporu daha fazla vakit kaybetmeden kulüp üyeleri ile paylaşılmalıdır.
 • Dernek hesaplarının bağımsız denetleme kurumları tarafından denetimin sağlanması ve BJK Genel Kurul önüne konsolide mali tabloların çıkarılması hususunda somut adım atılmalıdır.

 MALİ DİSİPLİN VE HESAP VERİLEBİLİRLİK

 Beşiktaş için kaynak kullanım verimliliği ve sürdürülebilirlik en önemli başarı kriterlerinin başında gelmelidir. Beşiktaş’ın içinde bulunduğu olumsuz finansal durumdan çıkabilmesi için borçların yeniden yapılandırılması gayretleri artan bir ivme ile devam ettirilmeli, mali disiplin sağlanarak kulübün büyümesini garanti altına alacak gelir artırma projeleri hayata geçirilmelidir. Borçlanma yetki ve sınırları yeni tüzük ile belirlenmeli ve etkin mali disiplin kuralları oluşturulmalıdır. Bugün ve gelecekte kulübün tüzel kişiliğinin maddi ve manevi zarar gördüğü mahkeme kararları veya bağımsız denetim raporları ile tespit edilen dönem veya dönemler içerisinde görev alan Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp yöneticileri hakkında kulüp tüzel kişiliğinin zararlarını tazmin etmek üzere gerekli tüm hukuki aksiyon bizzat kulüp yönetimleri tarafından alınmalıdır

 Olumlu Gelişmeler

 • Stat için gerekli izinler alınmış ve inşaat başlatılmıştır.
 • Vodafone ile yapılan sponsorluk anlaşması son derece olumludur.
 • Vodafone dışında da bir çok olumlu sponsorluk anlaşması yapılmıştır.
 • Kartal Yuvalarında konsept değişikliği ile daha iyi performans sergilendiği düşünülmektedir.
 • Sermaye artırımı ile Futbol A.Ş.’ye -yetersiz de olsa- taze nakit girişi sağlanmıştır.
 • Fulya Süleyman Seba kompleksi için yüklenici firma Aşçıoğlu ile çeşitli görüşmeler yapılmış ve bazı adımlar atılmıştır.

 Olumsuz Gelişmeler

 • Kulübümüzün hatalı beyan nedeniyle UEFA’dan men cezası alması ve bu nedenle oluşan maddi kayba yönelik olarak maddi ve manevi tazmin için ilgililere dava açılmamış olması nedeniyle bu yönetimin de bu alanda artık sorumluluk taşıdığı düşünülmektedir.
 • Küçük ortaklardan 76 milyon TL’lik sermaye katkısına ve 32 milyon TL’lik hisse satışına rağmen toplam borç hızla artarak 568 milyona çıkmış bulunmaktadır.
 • Toplam borç rakamına 93 milyon TL seviyesine gelmiş olan avans şeklinde tahsilat rakamı da dâhil değildir.
 • UEFA Mali Fair Play kriterlerinin uygulama tarihi gittikçe yaklaşırken Kulüp mali tabloları ne yazık ki bozulmaya devam etmiştir.
 • Borç rakamından daha da önemlisi Futbol şubesinde net, brüt ve faaliyet düzeyinde karlılıklar diğer Kulüplerden de olumsuz ayrışmış ve sürdürülemez düzeye ulaşmıştır.
 • Sadece Futbolcu giderleri toplam gelirlerin %107’sine ulaşmıştır.
 • Bilanço ve operasyonel düzeyde taşınan kur riski çok yüksektir.
 • Mali koşullar zorladığı için yeniden yapılanma işaretleri veren yönetimin mali sonuçlarına bakıldığında, bu konudaki iradesinin çok güçlü olmadığı ve mali disiplinin iyi bir şekilde uygulanamadığı ortaya çıkmaktadır.
 • Mali tablolar ne yazık ki FEDA döneminin HEBA edildiğine dair ciddi intiba oluşturmaktadır.
 • Vergi, resim, harç, SGK primleri gibi kamu alacakları ciddi düzeyde artmıştır.

Öneriler

 • Kulübümüzü maddi ve manevi zarara uğratan geçmiş dönem sorumlular hakkında hukuki yollara başvurulmalıdır.
 • Beşiktaş’ın mali durumu maalesef  “stat tamamlanınca her şey düzelecek” denebilecek durumda değildir. Olumlu bir ivme kazanmış olan gelir artırıcı çalışmalara devam edilmelidir. Daha yapılabilecek çok şey bulunmaktadır.
 • Gelir ve gider yönetimi, bütçe, mali kontrol, finansal planlama konularında çok daha kurumsal bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Etkin gider yönetimi küçülmek anlamına gelmek zorunda değildir.
 • Bu finansal sorunu kontrol altına almak ve yukarıdaki başlıkları uygulayabilmek için Kurumsallaşma başlığı altındaki önerilerin uygulanmasını takiben yeni organizasyon, yönetim ve iş planı ile sermaye artırımı ve borç yapılandırması için kapsamlı bir kurumsal finansman çalışması yürütülmesi kaçınılmaz görülmektedir.
 • Gayrimenkullerin kiralarının çoğu güncel piyasa fiyatlarının altındadır ve Yıldırım Demirören zamanında yapılan kira sözleşmelerinin çoğu hatalı yapılmıştır. Gelirleri artırmak, sözleşmeleri düzeltmek ve gayrimenkullerin yönetiminin uluslararası normlarda yapılabilmek için bir Gayrimenkul Yönetim ekibinin ve sisteminin kulüp içine kurulması gerekmektedir.
İlişik yazılar
2013 Yılı Mali Genel Kurul ile İlgili Notlarımız
2016 Yılı Mali ve İdari Genel Kurul ile ilgili Notlarımız
2015 Yılı Genel Kurul Notlarımız