Yönetim
0

Mali Konularda Sistemli Bir Şekilde Yapılan Tüzük İhlalleri

  1. Faaliyet Raporu ısrarlı uyarılara rağmen bir türlü Genel Kurul üyelerinin eline kongreden 15 gün önce ulaşmıyor. İlgili Tüzük Maddesi:

 Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

  1. Kulübün Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu konsolide finansal tablolarını ve bunlara ilişkin bağımsız denetim şirketi tarafından hazırlanan denetim raporunu, Genel Kurul’a sunulmak üzere yıllık Olağan İdari ve Mali Genel Kurul ilk toplantı tarihinden 15 (on beş) gün önce, isteyen kulüp üyelerinin alabileceği şekilde kulüp merkezinde hazır bulundurur.

  1. Faaliyet Raporunda BJK Denetim Kurulu’nun görüşü yer almıyor. Sadece bağımsız denetim şirketinin görüşü var. Ama burada kritik olan Genel Kurul üyeleri adına hesapları ve yetki aşımlarını izlemekle Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş Denetim Kurulu’nun görüşüdür. Denetim Kurulu görüşü Genel Kurul’da kürsüde okunuyor ama genelde kongre telaşının gürültüsüne gidiyor.
  1. Gelecek dönem bütçe önerisi, faaliyet yılı biten bir önceki dönemin bütçe rakamları ve bir önceki yılın gerçekleşen rakamları ile karşılaştırmalı olarak gelmiyor. Genel Kurul üyelerinin yönetimin performans ve yetki  aşımlarını izleyebilmesi için kesinlikle bu formatta gelmesi gereği tüzüğümüzde açıkça ifade edilmiştir:

Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 38.

  1. Genel Kurul tarafından kabul edilmiş bütçenin uygulanmasını sağlar. Kulübün gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve tüzüğün 54/a maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak ve bir önceki yılın gerçekleşen tutarlarıyla karşılaştırmalı bir şekilde hazırlayıp Genel Kurul’a sunar.
  1. Yönetim Kurulları yıllardır Genel Kurul’dan aldıkları hem harcama yetkisini hem de borçlanma yetkisini aşmaktalar. Bu durum son iki yılın BJK Denetim Kurulu raporuna da yansımıştır. Her iki yetki aşımı da doğrudan ibra etmeme gerekçesidir. Hatta; tüzükte, bunun ara dönemde tespiti halinde Denetleme Kurulu’nun Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi bile tanımlanmış.

Tüzüğümüzün bütçe ile ilgili 54.maddesinin a) bendinde bu husus açıktır:

Yönetim Kurulu; daha önce Genel Kurul tarafından kabul edilmiş bütçe dışında gereksinim duyulması halinde kabul edilen bütçenin %10’u oranında ayrıca borçlanabilir, %10’u aşan miktar için ise ancak Genel Kurul’un onayını alarak borçlanabilir. Bu hükme aykırı hareket eden Yönetim Kurulu, yaptığı bütçe dışı harcamanın tamamından ortaklaşa ve zincirleme sorumludur.

Görüldüğü gibi ısrarla yapılan bu ihlaller Mali ve İdari Genel Kurul’ları bir hesap verme yeri olmaktan çıkarıyor. Genel Kurul üyeleri olarak; Genel Kurulları, yönetimlerin icraatlarının denetim ve hesap verme yeri haline getiremezsek sürdürülebilir başarıyı ne yazık ki yakalayamayız. Hatırlatmak isterim ki iyi bir bütçe sistemi ve disiplini olan bir kurumun iyi de bir faaliyet planı vardır. Başarılı bütçe uygulaması başarılı bir organizasyon yapısını getirir ki bu da kurumu faaliyet başarısına götürür. Beşiktaş için bunun adı sürdürülebilir sportif başarıdır.

Şimdiye kadar bu uyarılar hem kürsüden hem sosyal medyadan yeterince yapıldı. Eğer düzeltilmiyorsa ihmal değil kasıt vardır ve demek ki artık hukuki yollara başvurmak gerekecektir. Bunu da şimdiden gelecek yeni yönetimlere de bir not olarak duyuralım.

Bülent Topbaş

İlişik yazılar
Sonucu Bırakıp Sonucu Yaratan Koşullara Bakmak
Ehem, Mühimme Müreccahtır
Mevcut Tüzükle İlgili Düşüncelerimiz