KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ALDINLATMA METNİ

Finans Kartalları olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca; “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve tarafımızca paylaşılan kişisel verilerinizin yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, saklanacak, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.
Kişisel verileriniz, başta kimlik bilgileri (ad, soyad vb.) olmak üzere, IP, adres, telefon bilgileri, e-posta, telefon numarası ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Üye Sicil Numarası ile fotoğraf ve görüntü gibi bilgileri ifade etmektedir.
Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta, sosyal medya mecraları, toplantı katılım kayıtları gibi kanallar aracılığıyla toplanarak; Finans Kartalları ’nin kuruluş amaçları doğrultusunda yürütülen iş ve işlemlerimizde kullanılmak üzere faaliyetlerimizin yerine getirilmesi, sürdürülebilmesi, geliştirilmesi, her türlü bildirimde bulunulması, tanzim edilen veya edilecek sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, güvenliğin sağlanması, tarafınıza daha iyi ve daha güvenilir hizmet verilebilmesi ve hizmetin kesintisiz sürdürülebilmesi için KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirlenen şartlar ve amaçlar dâhilinde işlenmektedir.
Veriler yasal sürelere tabi olarak kendi veri tabanlarımızda tamamen ya da kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilip kaydedilmekte, bulut ortamında ya da fiziki olarak muhafaza edilmektedir. Toplanan tüm bilgiler hakkında KVKK’nın 11. maddesi gereği iletisim@finanskartallari.com adresine güvenli elektronik imza ile imzalanmış elektronik posta göndererek şahsen veya ıslak imzalı dilekçeniz ile başvurarak;
a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) kişisel verilerinizin işlenmişse bilgi talep etme,
c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) kişisel verilerinizin yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) kişisel verilerinizin verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
f) kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
Başvurunuzda buluna
Başvurunuzda, Ad, Soyad, telefon, elektronik posta bilgileriniz ile hangi hakkınızı kullanmayı talep ettiğinizi eksiksiz, açık ve anlaşılır bir dille ifade etmeniz halinde, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak, işlemin Finans Kartalları için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir. Başvurunuz hakkında sizinle iletişime geçebilmemiz ve talep edilen bilgi hakkında sehven üçüncü kişilere bilgi verilmesini önlemek amacıyla, başvurunuzda kimlik ve adres bilgilerinizle birlikte kimliğinizi doğrulamaya yarar belgelerin de eklenmesi önem arz etmektedir.

Saygılarımızla,
Finans Kartalları