Çağdaş Beşiktaş Deklorasyonu

DEKLARASYON METNİ

Biz, aşağıda isimleri yazılı olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği kongre üyeleri olarak, kulübümüzün tüzüğünün yenilenme çalışmalarının yürütüldüğü bu günlerde, Beşiktaş’ın geleceğini kurumsal değerlerine uygun olarak şekillendirme gayretlerine katkıda bulunmak adına tüm kongre üyelerimize çağrıda bulunmak istiyoruz.

Bizler, gerek yeni ve çağdaş bir tüzük oluşturma açısından, gerekse gelecek yönetimlerin icraatının belirlenmesi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu düşündüğümüz temel ilkeleri açıklayarak asgari müşterekte buluşacağımız diğer tüm kongre üyelerini herhangi bir gruplaşma ve hizipçilik fikrine yer vermeyecek şekilde; bireysel, toplu ve topyekun olarak bu başlıklara yönelik talepte bulunmaya ve bu ilkeler zemininde ortak hareket etmeye davet etmekteyiz:

1) Demokratikleşme

2) Kurumsallaşma

3) Şeffaflık

4) Mali Disiplin ve Hesap Verilebilirlik

Dört ana başlık altında toplanan bu ilkelerin detayları aşağıdadır;

1. DEMOKRATİKLEŞME

Beşiktaş sağlıklı bir Genel Kurul yapısına sahip olmalıdır.

Bizler için Beşiktaşlıların kulüplerine üye olmalarının engellenmesine veya zorlaştırılmasına yönelik her türlü tavır ve aksiyon siyahla beyazı ayıran çizgi gibidir. Bu sebeple üyelik ücretlerinin artırılması, üye sayısı için yıllık kontenjan belirlenmesi, üyelik referansına sınır koyulması gibi Genel Kurul üyeliğini zorlaştıracak her türlü kararın karşısındayız.

Genel Kurul üye sayısı muhtemel manipülasyon girişimlerinin etki edemeyeceği bir büyüklüğe ulaştırılmalıdır. Kulüp, fikri ve vicdanı hür yeni üyelerin kazanımını teşvik etmelidir.

2. KURUMSALLAŞMA

Beşiktaş sürdürülebilir başarılar için kurumsal yönetim ilkelerinden hiçbir taviz verilmeden yönetilmelidir.

Tüm kulüp ve bağlı kuruluşların yönetimi, profesyonel ve görev tanımlarına uygun yetkinliklere sahip kadrolara en kısa süre içinde devredilmelidir. Vizyon sahibi bir yaklaşım ile yalın, çağdaş ve fonksiyonel bir organizasyon yapısı kurgulanmalıdır.

Yönetim Kurulu, çağdaş organizasyonlarda olduğu gibi icraatın içinden çıkarak vizyon ortaya koyan, hedef belirleyen ve icraatı kurul ve komitelerle denetlemek suretiyle performansı takip eden bir rol üstlenmelidir. Ayrıca Yönetim Kurulu görev ve yetkileri, yeni tüzük ile beraber bu çağdaş anlayış çerçevesinde yeniden düzenlenmelidir. Başta futbol olmak üzere, basketbol ve diğer amatör şubeler bilimselliğe ve öz kaynak düzenine dayanan bir anlayışla, uzun vadeli ve sürdürülebilir başarı için yeniden yapılandırılmalıdır.

3. ŞEFFAFLIK

Beşiktaş kamuya ve özellikle üyelerine karşı açık ve dürüst olmak zorundadır.

Kulüp ve bağlı kuruluşların tüm faaliyetlerinin uluslararası bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesi ve denetim sonuçlarının düzenli olarak üyeler ve yatırımcılarla paylaşılması hususu yeni tüzük ile güvence altına alınmalıdır.

4. MALİ DİSİPLİN VE HESAP VERİLEBİLİRLİK

Beşiktaş için kaynak kullanım verimliliği ve sürdürülebilirlik en önemli başarı kriterlerinin başında gelmelidir.

Beşiktaş’ın içinde bulunduğu olumsuz finansal durumdan çıkabilmesi için borçların yeniden yapılandırılması gayretleri artan bir ivme ile devam ettirilmeli, mali disiplin sağlanarak kulübün büyümesini garanti altına alacak gelir artırma projeleri hayata geçirilmelidir.

Borçlanma yetki ve sınırları yeni tüzük ile belirlenmeli ve etkin mali disiplin kuralları oluşturulmalıdır.

Bugün ve gelecekte kulübün tüzel kişiliğinin maddi ve manevi zarar gördüğü mahkeme kararları veya bağımsız denetim raporları ile tespit edilen dönem veya dönemler içerisinde görev alan Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp yöneticileri hakkında kulüp tüzel kişiliğinin zararlarını tazmin etmek üzere gerekli tüm hukuki aksiyon bizzat kulüp yönetimleri tarafından alınmalıdır.

Tüm Beşiktaş camiasının dikkatine saygılarımızla arz ederiz.